คลิปสั้น คปภ.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย ไมโครอินชัวรันส์ Life ชีวิตในแบบของคุณโครงการยุวชนประกันภัย
📌EIGHT TEAM ภูมิใจนำเสนอ

✨ผลงานคลิปสั้น ที่มีชื่อว่า : Life ชีวิตในแบบของคุณ
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

#EIGHTTEAM ได้เข้าร่วมส่งผลงานในรูปแบบคลิปสั้นเข้าประกวดใน “โครงการอัจฉริยะประกันภัยประจำปี พ.ศ.2564” ของสำนักกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ใครบอกว่ามีเงินน้อยจะทำประกันไม่ได้
“แค่200บาท ประกันไมโครอินชัวรันท์ ครอบคลุมมากกว่าที่คุณคิด” 💥❕

สมาชิก EIGHT TEAM ประกอบไปด้วย
นายคเณศ จุลยก
นายธีรุตม์ บุญมา
นางสาวเธียรเธอ สวนเสาร์
นางสาวบุษกร บุญรักษ์
นางสาวมณีโชติรส สายคุ้ม
นายณัฐนนท์ เอียดจุ้ย
นายธีระวัฒน์ มะโนการ
นางสาวกิตติมา ศรีจันทร์

ครูที่ปรึกษา
นายรชต ปานบุญ
นางเขมษิญากรณ์ อุดมคุณ
นางพวงทิพย์ ทวีรส

#ประกันไมโครอินชัวรันส์
#สำนักคณะกรรมการกำกับปละส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
#โครงการยุวชนประกันภัย
#โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
#EIGHTTEAM